O nas

Właśnie tutaj, u samych stóp szczytów Magury, Klimczoka oraz Szyndzielni, w zlewni rzeki Białej (w jej górnym biegu), w malowniczych rejonach Beskidu Śląskiego, położone jest infiltracyjne ujęcie wodne bystrzańskiej Spółki Wodociągowej.

Ujęcie infiltracyjne zaopatruje w wodę wszystkich mieszkańców Bystrej. Już samo jego położenie – w nieskażonym, dziewiczym i zupełnie oddalonym od jakiejkolwiek aglomeracji miejscu sprawia, że woda ujmowana bezpośrednio „z gór” jest krystalicznie czysta – posiada I klasę czystości.

Spółka wodociągowa jako spółka wodna datuje swój początek na dzień 11 lutego 1983 r. Wówczas to została wpisana do księgi wodnej byłego województwa bielskiego w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
Zgodnie ze statutem siedzibą Spółki jest Bystra, natomiast teren jej działalności obejmuje nieruchomości zgodnie z miejscem zamieszkania członków.

Spółka wodociągowa funkcjonuje w oparciu o Ustawę Prawo wodne z dnia 11 października 2001 (Dz. U. Nr 115. poz. 1229 z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 228 z dnia 30 grudnia 2003 r., poz. 2259, Powiększ zdjęcieDZ. U. Nr 130 poz. 1087 z dnia 15 lipca 2005 r.) Na dziłalność udzielone zostało pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z potoku Białka (Biała) w gminie Wilkowice oparte o statut zatwierdzony przez Starostę Bielskiego.

Od momentu powstania Spółki przedmiotem jej działalności była budowa, utrzymanie i eksploatacja samociśnieniowych urządzeń wodociągowych. Celem funkcjonowania jest racjonalna gospodarka wodą. Kwintesencją takiego określenia, zgodnie z aktualnym Statutem Spółki, jest zaopatrywanie mieszkańców Bystrej w wodę dla celów bytowych i komunalnych.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że dnia 3.08.2004 r. dokonana została zmiana wpisu figurującego w katastrze wodnym – księdze wodnej byłego województwa bielskiego, cz. II wpisy spółek wodnych i ich związków pod pozycją 85, dotyczącego Spółki Wodociągowej w Bystrej.
Zmiany wpisu dokonano na podstawie wniosku Spółki Wodociągowej w Bystrej zawartego w piśmie nr SW/138/04 z dnia 26.07.2004 r. oraz decyzji Starosty Bielskiego znak ZR-L-6212/25/04 z dnia 6.07.2004 r.

Na podstawie § 16 Statutu Spółki –

Zarząd Spółki Wodociągowej może podjąć uchwałę o odcięciu dostawy wody jeżeli:
przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
odbiorca wody nie uiścił należności za dostarczaną wodę za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległych należności,
został stwierdzony nielegalny pobór wody, jak również celowe uszkodzenie wodomierza.

Odcięcie dostawy wody następuje w miejscu włączenia przyłącza do sieci wodociągowej.

1983 - 2024 Spółka Wodociągowa w Bystrej. Opracowanie i hosting: FERRO.com.pl