Statut

STATUT SPÓŁKI WODOCIĄGOWEJ W BYSTREJ
Podstawa Prawna:
Ustawa Prawo Wodne Dz.U. Nr 115 z dnia 18 lipca 2001r. z późniejszymi zmianami
Dz.U. Nr 228 z dnia 30 grudnia 2003r.

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Spółka nosi nazwę : „SPÓŁKA WODOCIĄGOWA W BYSTREJ”

Siedzibą Spółki jest : Bystra, ul. Klimczoka 269a

Teren działalności Spółki: w Bystrej i na obszarze wyznaczonym zainstalowanymi urządzeniami wodociągowymi wykonanymi zgodnie z dokumentacją.

§2

Spółkę zawiera się na czas nieokreślony.

§3

 1. Spółka jest osobą prawną. Spółka nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji Starosty o zatwierdzeniu statutu.
 2. Spółka odpowiada za swe zobowiązania całym swoim majątkiem.
 3. Członkowie Spółki nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Spółki.

§4

Użyte w Statucie określenia oznaczają :

 1. Członek Spółki – osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza pisemny akces – deklarację przystąpienia do Spółki.
 2. Urządzenia wodociągowe – ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wody, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.
 3. Sieć Wodociągowa – przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda, będąca własnością Spółki Wodociągowej.
 4. Przyłącze wodociągowe – przewód wodociągowy z wodomierzem, łączący sieć wodociągową z instalacją obiektu zasilanego w wodę.
 5. Opłata wodomierzowa – środki pieniężne na zakup nowych wodomierzy, wymianę i prowadzenie ewidencji.

 

ROZDZIAŁ II
CELE SPÓŁKI ORAZ ŚRODKI DO ICH OSIĄGNIĘCIA

§5

Celami Spółki są :

 1. Rozbudowa, modernizacja, utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowych.
 2. Racjonalna gospodarka wodą.
 3. Produkcja i dostawa wody na cele konsumpcyjne dla ludności oraz do celów produkcyjnych i usługowych.

§6

Spółka osiąga swe cele w drodze :

 1. Wykonania zadań systemem gospodarczym.
 2. Zlecanie wykonania własnych zadań innym wykonawcom.
 3. Wykonania zadań przez członków Spółki.
 4. Przygotowania lub opracowania założeń techniczno – ekonomicznych oraz projektów technicznych inwestycji objętych działalnością Spółki.
 5. Współdziałania z wykonawcą robót.
 6. Współdziałanie z organizacjami społecznymi na terenie działania Spółki, z Samorządem Gminy oraz Urzędem Gminy w zakresie :
  • rozbudowy urządzeń wodnych,
  • racjonalnej gospodarki urządzeniami wodociągowymi i zasobami wodnymi.

§7

Do osiągnięcia celów Spółki służą:

 1. Wkłady członkowskie z tytułu podłączenia do urządzeń stanowiących własność Spółki oraz składki członkowskie i należności za pobraną wodę na pokrycie kosztów Spółki, cyklicznie opłacane, wg wskazań wodomierza lub ryczałtem zgodnie z §17 ust.1 Statutu.
 2. Wpływy z majątku i zyski, które mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe.
 3. Prowadzenie wspólnych inwestycji z Urzędem Gminy w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę.
 4. Prowadzenie działalności umożliwiającej osiągniecie zysku netto. Osiągnięty zysk netto przeznacza się wyłącznie na cele statutowe Spółki Wodociągowej.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE SPÓŁKI, UPRAWNIENIA, OBOWIĄZKI, KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ

§8

 1. Członkami Spółki są osoby fizyczne i prawne, które złożyły w Spółce podpisaną deklarację o przystąpieniu do Spółki oraz wpłaciły wyznaczony przez Spółkę wkład członkowski lub wniosły ustalony udział rzeczowy. Przyjęcie nowych członków odbywa się na mocy Uchwały Zarządu Spółki.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółki może podjąć uchwałę o nie przyjęciu osoby fizycznej lub prawnej w poczet członków Spółki. Uchwała taka winna posiadać uzasadnienie.
 3. Wyłączenie członka ze Spółki następuje na mocy uchwały Zarządu w razie :
  • przejęcia jego praw i obowiązków uzasadniających członkostwo w Spółce, przez następcę prawnego,
  • rażącego naruszenia obowiązków statutowych,
  • członek Spółki może wystąpić z niej na własne żądanie.
 4. W przypadkach określonych w ust. 3 pkt 2 i 3 następuje odcięcie podłączenia wody do obiektów wyłączonego członka, z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wkładu.
 5. Jeżeli członek Spółki nie wykonał przyłącza do głównej sieci Spółki i nie korzysta z wody, ma prawo do zwrotu wpłaconego wkładu bez naliczania odsetek od wpłaconej kwoty.
 6. W przypadku spełnienia warunków określonych w § 8 ust. 5 następuje skreślenie z listy członków Spółki Wodociągowej.

§9

Członek Spółki jest uprawniony do :

 1. Udziału w wyborach na delegata do Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki.
 2. Wybierania i być wybieranym do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Korzystania z urządzeń wodociągowych Spółki.
 4. Żądania od organów Spółki informacji i porad w zakresie statutowej działalności Spółki.

§10

Członek Spółki jest obowiązany do :

 1. Stosowania się do postanowień statutu oraz uchwał i poleceń organów Spółki, wynikających z jej zadań.
 2. Terminowego opłacania składek i należności za pobraną wodę oraz wykonywania innych świadczeń na rzecz Spółki, na przykład :
  • w przypadku wydarzeń losowych,
  • w przypadku poważnych awarii urządzeń wodociągowych.
 3. Współpracy z organami Spółki.
 4. Umożliwienia wykonania na jego gruntach prac niezbędnych do wykonania zadań Spółki.

§11

 1. Delegatowi, który reprezentuje osoby fizyczne, członków Spółki na Walnym Zgromadzeniu Delegatów przysługuje jeden głos.
 2. Osobom prawnym przysługuje tyle głosów, ile razy świadczenia członkowskie osób prawnych są większe od udziału osoby fizycznej, w sumie nie więcej niż 30% wszystkich osób fizycznych.

§12

 1. Wysokość wkładu, składek i opłaty wodomierzowej oraz innych świadczeń członków Spółki proponuje Zarząd Spółki.
 2. O wysokości składek, opłaty wodomierzowej należności za pobraną wodę i terminie ich opłacania oraz o rodzaju wartości i sposobie wykonania innych świadczeń, zawiadamia się członków Spółki.

§13

Świadczenia nie wykonane bez uzasadnienia przez członków Spółki w oznaczonym terminie mogą być wykonane na jego koszt przez Spółkę.

§14

 1. Zdeklarowanie przystąpienia do Spółki i wpłacenie wkładu na tytuł określony w deklaracji w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Delegatów daje podstawę do ubiegania się o zezwolenie na podłączenie wody z wodociągu Spółki, na własny koszt, do jednego budynku mieszkalnego wraz z ewentualnymi zabudowaniami gospodarczymi, mieszczącymi się na jednej parceli.
 2. Po zadeklarowaniu członkostwa w Spółce i wpłaceniu wkładu wyznaczonego przez Walne Zgromadzenie Delegatów, można wnioskować o wydanie zezwolenia na podłączenie obiektu do sieci wodociągu Spółki. Po wykonaniu podłączenia i dokonaniu jego odbioru technicznego przez Spółkę, należności za pobraną wodę regulowane będą według wskazań wodomierza. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się możliwość rozliczenia ryczałtowego.
 3. Odcinek przyłącza od nieruchomości do podłączenia do sieci wodociągu Spółki, wykonuje członek Spółki na własny koszt, zgodnie z dokumentacją uzgodnioną ze Spółką. Określone w tym punkcie przyłącze wraz z wodomierzem stanowi własność członka i podlega jego nadzorowi eksploatacyjnemu z uwzględnieniem postanowień § 10 ust. 1.
 4. Za działanie godzące w interes i mienie Spółki uznaje się między innymi :
  • samowolne podłączanie wody z wodociągu Spółki do określonego obiektu, bez uprzedniego zadeklarowania członkostwa w Spółce i wniesienia wkładu członkowskiego,
  • wykonywanie podłączenia bez zezwolenia, mimo wpłacenia wkładu członkowskiego. Dotyczy to zarówno podłączenia wykonanego bezpośrednio z sieci Spółki, jak i z sieci prywatnej, zasilanej z sieci Spółki,
  • dorywczy, nie uzgodniony ze Spółką sposób pobierania wody.

§15

 1. Każdy przypadek samowolnego poboru wody z wodociągu Spółki powoduje obowiązek wyrównania przez sprawcę szkody, jaką wyrządził Spółce.
 2. Szkodę, tj. ilości nielegalnie zużytej wody należy zaliczyć od momentu wykonania podłączenia do dnia stwierdzenia tego faktu przez Spółkę. Odpłatność należy wyliczyć w oparciu o stawki obowiązujące w dniu stwierdzenia szkody.
 3. W przypadku braku wpłaconego wkładu, należy dokonać jego uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Spółkę, w wysokości aktualnie obowiązującej w dniu stwierdzenia szkody.
 4. Niezależnie od wyrównania szkody, należy ponadto na rzecz Spółki zapłacić karę ustaloną przez Zarząd, w wysokości nie mniejszej jak 20% i nie większej jak 100% wkładu członkowskiego, obowiązującego w dniu stwierdzenia szkody.

§16

 1. Zarząd Spółki Wodociągowej może podjąć uchwałę o odcięciu dostawy wody jeżeli:
  • przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
  • odbiorca wody nie uiścił należności za dostarczoną wodę za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległych należności,
  • został stwierdzony nielegalny pobór wody, jak również celowe uszkodzenie wodomierza.
 2. Odcięcie dostawy wody następuje w miejscu włączenia przyłącza do sieci wodociągowej.
 3. Spółka Wodociągowa zawiadamia pisemnie o zamiarze odcięcia dostawy wody na 20 dni przed tą czynnością, wskazując równocześnie zastępczy punkt poboru wody do spożycia.
 4. Ponowne podłączenie przyłącza do sieci wodociągowej następują po ustaniu przyczyn powodujących odcięcie dostawy wody oraz uregulowaniu w całości zaległych należności wraz z odsetkami i wyrażeniu zgody przez Zarząd Spółki Wodociągowej.

§17

Dla Członków Spółki nie posiadających wodomierzy, należność za pobór wody wyznacza się w sposób ryczałtowy.

 

ROZDZIAŁ IV
ORGANY SPÓŁKI

§18

Organami Spółki są :

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§19

Do Walnego Zgromadzenia Delegatów należy :

 1. Uchwalanie planów niezbędnych do wykonania zadań Spółki – planu rzeczowego i finansowego.
 2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ustępujący Zarząd Spółki może zgłaszać kandydatów do Zarządu Spółki i Komisji Rewizyjnej w liczbie nie większej niż 30% liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów bankowych.
 5. Zatwierdzenie regulaminu określającego diety oraz inne należności dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Podejmowanie uchwały w sprawach :
  • nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości Spółki,
  • zmian statutu,
  • przystąpienia Spółki do gminnego związku spółek wodociągowych lub poszerzenia zakresu działania Spółki,
  • połączenia Spółki z inną spółką albo podziału Spółki na dwie lub więcej spółek,
  • rozwiązania i przejścia Spółki w stan likwidacji oraz powołanie likwidatora, zatwierdzenie jego sprawozdania o zakończeniu i likwidacji,
  • majątku Spółki i jego przeznaczenia w chwili likwidacji,
  • wysokości składek i innych należności,
  • wysokości opłat i należności za dostarczaną wodę.

§20

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje się przynajmniej raz w roku dla zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu rzeczowego za rok ubiegły oraz dla uchwalenia planu rzeczowego i planu finansowego na rok następny.
 2. Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje się ponadto na pisemny wniosek:
  • Komisji Rewizyjnej,
  • co najmniej jednej czwartej członków Spółki,
  • Starosty Powiatu.
 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, powinien być dołączony proponowany porządek obrad.
 4. Walne Zgromadzenie Delegatów może być również zwołane z inicjatywy Zarządu Spółki.

§21

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje się w drodze obwieszczenia wywieszonego na dwa tygodnie wcześniej w siedzibie Zarządu Spółki i w miejscu dokonywania publicznych ogłoszeń, z tym że osobom prawnym będącym członkami Spółki, Zarząd doręcza ponadto w tym terminie pisemne zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów. W obwieszczeniu i zawiadomieniu należy podać termin, miejsce oraz porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, Zarząd Spółki zawiadamia Starostę Powiatu.
 3. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów mogą uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu, członkowie Spółki nie będący delegatami na Walne Zgromadzenie.

§22

Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie zmiany Statutu, rozwiązania Spółki Wodociągowej, połączenia z inną spółką lub podziału Spółki zapadają większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

§23

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera przewodniczącego zebrania, który powołuje protokolanta.
 2. Protokół Walnego Zgromadzenia Delegatów podpisują przewodniczący i protokolant.
  Kopię protokołu Zarząd przesyła Staroście Powiatu.

§24

Walne Zgromadzenie Delegatów dokonuje wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w sposób jawny lub na żądanie większości zebranych, wybór może być dokonany w sposób tajny.

§25

 1. Delegaci członków Spółki, będących osobami fizycznymi, wybierani są przez członków na okres 4 lat, na zebraniach przeprowadzonych w – rejonach objętych działaniem Spółki.
 2. Jeden delegat może reprezentować nie więcej niż 50 członków Spółki, a łączna liczba delegatów nie może być mniejsza niż 40 osób.
 3. W Zgromadzeniu delegatów uczestniczą osoby prawne będące członkami Spółki.
 4. Każdemu delegatowi, biorącemu udział w Zgromadzeniu przysługuje jeden głos, a osobom prawnym tyle głosów, ile razy jego świadczenia są większe od świadczeń osób fizycznych reprezentowanych przez jednego delegata, nie więcej jednak niż 30% wszystkich głosów.
 5. O czasie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia delegatów zawiadamia się pisemnie delegatów i osoby prawne.
 6. Do Zgromadzenia delegatów stosuje się odpowiednio przepisy Statutu o Walnym Zgromadzeniu.

§26

 1. Zarząd Spółki wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów, kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, prowadzi gospodarkę finansową i reprezentuje ją na zewnątrz.Do zakresu działań Zarządu Spółki należy w szczególności:
  1. Zarządzanie majątkiem Spółki i kierowanie zespołem pracowników.
  2. Przygotowanie i opiniowanie założeń techniczno – ekonomicznych oraz odbiór gwarantujący właściwą jakość wykonanej inwestycji.
  3. Przygotowanie materiałów i wniosków na Walne Zgromadzenie Delegatów.
  4. Nadzór nad bieżącym wykonywaniem robót konserwatorskich i eksploatacyjnych oraz należytym utrzymaniem urządzeń wodociągowych Spółki.
  5. Egzekwowanie składek i innych świadczeń na rzecz Spółki od członków Spółki.
  6. Prowadzenie rachunkowości Spółki.
  7. Przyjmowanie nowych członków Spółki.
  8. Zwołanie Walnego Zgromadzenia Delegatów.
  9. Składanie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdań z działalności Spółki.
  10. Sporządzanie planu rzeczowego i planu finansowego.
  11. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę.
  12. Zaciąganie kredytów bankowych w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
  13. Zawieranie umów o dostawę sprzętu i materiałów oraz o wykonanie prac niezbędnych do osiągnięcia celów Spółki.
  14. Sprawowanie nadzoru nad czynnościami pracowników Spółki.
  15. Stwierdzanie na podstawie protokołów odbioru, wykonanie robót zleconych przez Spółkę.
  16. Organizowanie przetargów na wykonanie projektów oraz wykonanie planowych robót inwestycyjnych.
  17. Zagospodarowanie nadwyżki wody poza teren działania Spółki (sprzedaż wody na rzecz innego podmiotu).
  18. Zawieranie umów na dostawę wody z odbiorcami nie będącymi członkami Spółki Wodociągowej.
  19. Przygotowanie propozycji wysokości należności za pobraną wodę, według zasad rachunku ekonomicznego i potrzeb Spółki.
 2. W skład Zarządu Spółki wchodzą członkowie w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie Delegatów, nie mniejszej niż 7(siedem) i nie większej niż 9(dziewięciu) członków, którzy wybierają spośród siebie :
  1. Przewodniczącego.
  2. Zastępcę Przewodniczącego.
  3. Sekretarza.

§27

 1. Zarząd jest wybierany spośród członków Spółki na okres 4 lat.
 2. Jeżeli członek Zarządu wystąpił lub został wyłączony ze Spółki, Zarząd może dokooptować nowego członka Zarządu, którego mandat trwa do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów. Członkiem Zarządu zostaje kandydat, który na Walnym Zgromadzeniu otrzymał największą ilość głosów, a nie wszedł do Zarządu.
 3. Członek Zarządu zostaje wyłączony ze składu Zarządu, jeżeli nie uczestniczy w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu beż usprawiedliwienia. Zarząd dołączy do swojego składu nowego członka według zasad określonych w ust.2.
 4. Jeżeli Walne Zgromadzenie Delegatów nie dokona wyboru nowego Zarządu, Starosta może ustanowić w drodze decyzji Zarząd Komisaryczny na czas oznaczony, nie dłuższy niż rok.

§28

 1. W przypadku powtarzającego się naruszenia przez Zarząd prawa lub statutu, Starosta może w drodze decyzji rozwiązać Zarząd wyznaczając osobę pełniącą jego obowiązki.
 2. W terminie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust.1 stała się ostateczna, osoba wyznaczona do pełnienia obowiązku Zarządu jest obowiązana zwołać Walne Zgromadzenie Delegatów w celu wybrania nowego Zarządu.

§29

 1. Uchwały Zarządu Spółki są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności przewodniczącego lub jego zastępcy i co najmniej połowy pozostałych członków Zarządu. W razie równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Zarządu.
 2. Z posiedzenia Zarządu Spółki sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący posiedzenia i protokolant.
 3. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz dokumenty finansowe podpisują przewodniczący lub jego zastępca oraz jedna osoba upoważniona przez Zarząd – księgowy Spółki.
 4. Do wykonywania zadań gospodarczych i administracyjnych oraz prowadzenia gospodarki finansowej powołane zostało Biuro Spółki.
 5. Ilość etatów oraz system płac dla biura ustala Zarząd Spółki.

§30

 1. Komisja Rewizyjna jest powołana do kontroli działalności Spółki.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób, wybranych spośród członków Spółki na okres 4 lat.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej.
 4. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie jej członkowie.

§31

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje co najmniej dwa razy w roku prawidłowości gospodarki finansowej, prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowodów kasowych i korespondencji oraz stanu urządzeń Spółki.
 2. Komisja Rewizyjna dokonuje czynności kontrolnych, o których mowa w punkcie 1 także na żądanie jednej czwartej liczby członków Spółki lub Starosty Powiatu.
 3. Z czynności kontrolnych, Komisja Rewizyjna sporządza protokół oraz składa sprawozdanie wraz z wnioskami na Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
 4. Komisja Rewizyjna zawiadamia Zarząd Spółki oraz Starostę Powiatu o uchybieniach stwierdzonych w toku kontroli, a w razie stwierdzenia przestępstwa – także organy ścigania.

§32

 1. Komisja Rewizyjna może powołać :
  1. Do zbadania sprawozdania finansowego Spółki – dyplomowanego biegłego księgowego.
  2. Do zbadania stanu obiektów Spółki – osobę mającą odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej.
 2. Wynagrodzenie osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 nastąpi w oparciu o umowę-zlecenie zawartą z Zarządem Spółki.

§33

W razie wykonywania czynności poza miejscem zamieszkania, członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności za czas podróży na obszarze kraju.

STATUT SPÓŁKI WODOCIĄGOWEJ W BYSTREJ
Podstawa Prawna:
Ustawa Prawo Wodne Dz.U. Nr 115 z dnia 18 lipca 2001r. z późniejszymi zmianami
Dz.U. Nr 228 z dnia 30 grudnia 2003r.

1983 - 2024 Spółka Wodociągowa w Bystrej. Opracowanie i hosting: FERRO.com.pl