Ujęcie wody

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2009
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z potoku Białka w Bystrej, gmina Wilkowice, powiat bielski, województwo śląskie.

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, póz. 2019, z późniejszymi zmianami 1) zarządza się, co następuje:

§1

 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody powierzchniowej z potoku Białka w Bystrej, gmina Wilkowice, powiat bielski, województwo śląskie.
 2. Ujęcie wody powierzchniowej, o którym mowa w ust. 1, stanowi ujęcie typu infiltracyjno-poddennego. Lokalizację ujęcia przedstawia mapa 1 w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§2

Strefę ochronną ujęcia wody, o której mowa w §1, stanowią:

 1. Teren ochrony bezpośredniej ujęcia o łącznej powierzchni 2 931 m2.
 2. Teren ochrony pośredniej ujęcia o łącznej powierzchni 206,8865 ha.

§3

Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

§4

Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody wprowadza się następujące zakazy:

 1. urządzania obozowisk oraz kąpielisk;
 2. lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt;
 3. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;
 4. rolniczego wykorzystywania ścieków;
 5. zakaz stosowania nawozów mineralnych;
 6. lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
 7. grzebania zwłok zwierzęcych;
 8. urządzania parkingów;
 9. mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi oraz naprawiania i obsługi pojazdów mechanicznych poza terenem zakładów usługowych prowadzących taką działalność na podstawie oddzielnych przepisów;
 10. lokalizowania nowych ujęć wód powierzchniowych i podziemnych za wyjątkiem ujęć do poboru wody podziemnej w ramach zwykłego korzystania z wód;
 11. wydobywania kamienia, żwiru i piasku;
 12. stosowania środków ochrony roślin za wyjątkiem środków dopuszczonych do użycia w strefach ochronnych ujęć wody;
 13. wykonywania regulacji stosunków wodnych nieuzasadnionych potrzebami odnowienia lasu;
 14. odprowadzania wód z dróg leśnych bezpośrednio do potoków powyżej ujęcia wody;
 15. prowadzenia ścinki drzew, zrywki i wywozu drewna w sposób niezapewniający w maksymalnym stopniu ochrony gleby, wody oraz roślinności leśnej (runa) oraz transportu drewna korytami potoków.
DYREKTOR
dr inż. Franciszek Pistelok

 


(1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, póz. 2255, z 2006 r. Nr 170, póz. 1217, nr 227, póz. 1658, z 2007 r. Nr 21, póz. 125, Nr 64, póz. 427, Nr 75, póz. 493, Nr 88, póz. 587, Nr 147, póz. 1033, Nr 176 póz. 1238, Nr 181 póz. 1286, Nr 231, póz. 1704, z 2008 r. Nr 199, póz. 1227, Nr 227, póz. 1505.

1983 - 2024 Spółka Wodociągowa w Bystrej. Opracowanie i hosting: FERRO.com.pl