Schemat i regulamin organizacyjny Spółki

Schemat i regulamin organizacyjny spółki
Schemat i regulamin organizacyjny spółki

 

I. Zakres działania Walnego Zgromadzenia.

Do Walnego Zgromadzenia należy :

 1. Uchwalanie planu prac Spółki Wodociągowej oraz jej budżetu, w którym można upoważnić Zarząd do zaciągania pożyczek lub kredytów w imieniu Spółki do ustalonej wysokości.
 2. Uchwalanie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz Spółki.
 3. Wybór oraz odwołanie Członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.
 5. Podejmowanie Uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości Spółki Wodociągowej.
 6. Uchwalanie zmian Statutu Spółki Wodociągowej.
 7. Podejmowanie Uchwał w sprawie przystąpienia Spółki Wodociągowej do Związku Spółek Wodnych.
 8. Podejmowanie Uchwał w sprawie połączenia Spółki Wodociągowej z inną Spółką Wodociągową.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie rozwiązania Spółki Wodociągowej.
 10. Podejmowanie Uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną

Nie udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu.

 

II. Zakres działania Zarządu.

 1. Zarząd Spółki Wodociągowej wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia, kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, prowadzi gospodarkę finansową i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. W skład Zarządu Spółki Wodociągowej wchodzą:
  • przewodniczący,
  • zastępca przewodniczącego,
  • sekretarz,
  • członkowie Zarządu w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie nie mniejszej niż 7 członków i nie większej niż 9 członków.
 3. Zarząd Spółki Wodociągowej wybierany jest na okres 4 lat.
 4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki Wodociągowej oraz podpisywania dokumentów finansowych upoważniony jest przewodniczący lub jego zastępca oraz upoważniona przez Zarząd główna księgowa.
 5. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie. Zarząd składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Spółki.
 6. Zarząd zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami.
 7. Członek Zarządu zostaje wyłączony ze składu Zarządu, jeżeli nie uczestniczy w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu bez usprawiedliwienia.
 8. Zarząd zbiera się jeden raz w miesiącu na posiedzeniu w celu omówienia spraw dotyczących funkcjonowania i eksploatacji wodociągu oraz podejmuje uchwały dotyczące działalności Spółki.
 9. Zarząd ponosi odpowiedzialność za wykonanie obowiązków w zakresie zasad rachunkowości, określonych ustawą.
 10. Z posiedzenia Zarządu Spółki sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant.
 11. Za udział w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej członkowie otrzymują diety.

 

1983 - 2024 Spółka Wodociągowa w Bystrej. Opracowanie i hosting: FERRO.com.pl